Egyesület a Vastag- és Végbélrákos Betegek Élhetőbb Életéért

Közhaszúsági jelentés

Hungary - Magyarország


Association committed to a liveable life of the patients affected by colorectal cancer

Számlaszámunk

Meggyógyulhatsz Egyesület 65100084-11322957

Sajtófigyelő

Hozzászólások

Az Egyesület alapszabálya

  

Az Egyesület

egységes szerkezetbe foglalt

a l a p s z a b á l y a

 

A MEGGYÓGYULHATSZ Egyesület a Vastag- és Végbélrákos Betegek Élhetőbb Életéért az 1989. évi II. és 1997. CLVI. tv. alapján működik. A tagok közgyűlése, 2008. november 29. napján az Egyesület alapszabályában a székhelyét, az alábbiak szerint módosította.

 

I. Általános rendelkezések

1.         Az Egyesület neve:   MEGGYÓGYULHATSZ Egyesület a Vastag- és Végbélrákos

          Betegek Élhetőbb Életéért.

2.         Az Egyesület rövidített neve: MEGGYÓGYULHATSZ Egyesület

3.         Az Egyesület angol neve: You Can Recover Association

4.         Az Egyesület székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy Zs. u. 45. II.em.6/a.

5.         Az Egyesület pecsétje: Körpecsét az egyesület nevével

II. Az Egyesület célja, feladatai és tevékenysége

Az Egyesület:

 

1. képviseli a vastag- és végbélrákos betegek érdekeit Magyarországon és külföldön,  

    különösen az Európai Unió többi tagállamában;

2. tagjaival folyamatosan megismerteti a betegségükre vonatkozó új terápiás

    lehetőségeket, a kiegészítő gyógymódokat és a gyógyításukkal kapcsolatos kutatások

    eredményét;

3. tagjainak tanácsot ad a betegségek kezelését érintő kérdésekben;

4. tagjai sorából támaszadó, önsegítő csoportokat hoz létre;

5. megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket derít fel a megváltozott munkaképességű

   tagok számára;

6. törekszik a vastag- és végbélrákos betegek társadalmi megítélésének,

    elfogadottságának és gyógyításának javítására;

7. a jogalkotó szerveknél, döntéshozóknál képviseli a tagok érdekeit jogszabály alkotási

    és etikai kérdésekben, illetőleg azokat az Egysület állásfoglalásairól tájékoztatja;

8. kapcsolatot létesít és tart fenn kormányzati és önkormányzati szervekkel, szakmai 

    testületekkel és társadalmi szervezetekkel, amelyek közvetlenül vagy közvetve

    részesei a vastag- és végbélrákos betegekre vonatkozó jogalkalmazási

    tevékenységnek, abból a célból, hogy azt igazságosabbá és méltányosabbá tegye;

9. kapcsolatot létesít és tart fenn, továbbá együttműködik nemzetközi szervezetekkel és

    szakmai testületekkel;

10. képviseli tagjait hazai és nemzetközi fórumokon;

11. kezdeményezi és elősegíti szakmai oktatási programok létrehozását és

     végrehajtását;

12. kiadványokon, útmutatókon, továbbképzési anyagokon, kutatási jelentéseken és

     tudományos kiadványokon keresztül népszerűsíti az Egyesület – és rajta keresztül a

     tagok – tevékenységét;

13. információs lehetőséget teremt és tart fenn a tagok számára.

III. Az Egyesület közhasznú tevékenysége

1. Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

   tevékenység,

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- rehabilitációs foglalkoztatás,

- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által

  igénybe vehető - szolgáltatások;

2. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységének

    megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

4. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az

alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

5. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és

    azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV. A tagsági viszony

1. Az Egyesület tagja lehet, akit legalább 2 tag együttesen ajánl, és elfogadja az

    alapszabályt. 

2.  A fentieken túl az új tag felvételéhez a Vezetőség elfogadó határozata és a

     belépési nyilatkozat aláírása szükséges.

3.  A tagsági viszony megszűnik:

   - a kilépés írásbeli bejelentésével a vezetőséghez,

   - a tag halálával,

   - az Egyesület megszűnésével.

4.  Az Egyesület tagjai:

   - alapító tagok

   - rendes tagok

   - tiszteletbeli tagok

5.  Az alapító tagok az Egyesület alapítói, akik a jelentéti ívet aláírták.

6.  A rendes tagok az Egyesület alapító tagjaihoz időközben csatlakozott és a belépési

     feltételeknek megfelelő természetes és jogi személyek.

7.  A tiszteletbeli tagok az Egyesület közgyűlése által felkért személyek.

     A tiszteletbeli tag felvételét az Egyesület vezetősége terjeszti a közgyűlés elé. A    

     tiszteletbeli tag felvételéhez a közgyűlés 2/3-os szavazata szükséges.

     A tiszteletbeli tag felvételéhez ezen túl semmilyen más, előzetes feltételnek nem kell

     teljesülnie. A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület tevékenységében résztvenni, azt        

     támogatni, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, nem választható az Egyesület 

     vezetőségébe. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya

     kizárólag a tagsági viszony megszűntetésének bejelentésével és a tag halálával

     szűnik meg.

V. A tagok jogai és kötelezettségei

1. Az Egyesület rendes tagja jogosult

     - az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni,

- az Egyesület bármely tevékenységével, bármely más taggal egyenlő jogokat élvezve

   részt venni.

     - az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein résztvenni.

     - a tiszteletbeli tag kivételével részt vehet a határozathozatalban, választhat és

        választható az Egyesület szerveibe.

- a tag joga, hogy az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a

   bíróságon az Etv-ben foglaltak szerint megtámadja.

 2. Az Egyesület rendes tagja köteles

   - a szervezeti életben résztvenni, a rábízott illetve elvállalt feladatokat végrehajtani,  

     tisztségbe való megválasztása esetén ezt a legjobb tudása szerint ellátni,

   - az Egyesület alapszabálya rendelkezéseinek és a Vezetőség határozatainak betartása,

   - a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni minden évben az esedékesség napjáig,

   - az Egyesület céljainak elésérés segíteni.

VI. Az Egyesület szervezete és működése

1. Az Egyesület vezető szervei: a Közgyűlés, Vezetőség és a Felügyelő Bizottság.

2. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.A

    közgyűlést annak időpontját legalább 30 nappal megelőzően - írásban kell összehívni

    a napirend közlésével.

    A meghívókat az egyesületi tagnyilvántartásban feltüntetett lakcímre kell postázni. A          

    közgyűlés tanácskozásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető,     

    valamint a közgyűlésen  részt vett két tag hitelesít.

3. A Közgyülés ülései nyilvánosak.

4. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy

    akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján:

    a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

    b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

    érdekelt.  

    Nem minősül előnynek az Egyesület célja szerinti juttatások keretében bárki által

    megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egysület által

    tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti 

    juttatás.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szvazásra jogosult tagok 50 % + 1 tag jelen

    van. Határozatképtelenség esetén, 15 napon belüli időpontra összehívott második  

    közgyűlés változatlan napirenddel és a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül 

    határozatképes, amennyiben ezt a tagokkal a közgyűlési meghívóban közölték.

6. A határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák, kivéve, ha az alapszabály      

    másképpen nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület elnökének,

    távollétében az ülés választott levezető   elnökének a szavazata dönt. A határozatokat

    folyamatos sorszámozással ellátva a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A  

    bevezetést a közgyűlési jegyzőkönyvben foglaltak alapján az Egyesület elnöke végzi

    és hitelesíti a bejegyzést.

 8. Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását igényelheti.

 9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

            - az alapszabály megállapítása, módosítása,

- a vezetőség megválasztása, beszámoltatása, az egyes vezetőségi tagok, lemondásának tudomásul vétele,

            - az Egyesület célja és tevékenységi körébe tartozó feladatok        meghatározása és végzése,

- az éves költségvetés, tagdíj meghatározása, a megelőző évi költségvetés     felhasználásáról szóló beszámoló megvitatáa és elfogadása,

- az Egyesület belső szabályzatainak megállapítása,

- az Egyesület feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülés kimondása,

- a vezetőségi határozatok másodfokú felülbírálata, a vezetőség éves

   beszámolójának elfogadása,

- a közhasznúsági jelentés elfogadása,

- az éves tagdíj összegének és esedékességének megállapítása,

            - a közgyűlés hatásköre mindaz, amit jogszabály ide sorol.

11.       Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, ha azt

            - a tagok legalább 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri,

- a Vezetőség indokolnak tartja,

- a bíróság elrendeli, vagy

- a felügyeletet gyakorló ügyészség indítványozza, vagy

- a Felügyelő Bizottság indítványozza.

VII. Az Egyesület Vezetősége

 

1.      Az Egyesületnek nem lehet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan  közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

2.      A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3.         A Vezetőség feladatai:

            - előkészíti a Közgyűlést,

            - gazdálkodik a jóváhagyott költségvetés alapján,

            - irányítja és szervezi az Egyesület munkáját,

            - nyilvántartja az Egyesület tagságát,

            - figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését,

- dönt a tag kizárásáról,

- folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület működésének gazdasági és jogi

  feltételeit,

- dönt az Egyesület esetleges gazdasági-vállalkozási tevékenységének

   megkezdéséről és annak feltételeiről,

- dönt az Egyesület könyvelőjének személyéről ( aki nem lehet az Egyesület tagja

  és megbízatása 1 évre szól, amely meghosszíbbítható ) és díjazásáról,

- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza.

4.         A vezetőség 6 főből áll, megbízatása 4 évre szól. A vezetőséget az Egyesület közgyűlése választja meg nyílt szavazáson. A vezetőség tagja az elnök, kincstárnok, titkár és 3 vezetőségi tag.

 

5. A Vezetőség megválasztásakor a vezetőségi tagokra vonatkozó jelölésüket a tagok írásban tehetik meg. Ezen jelöléseket a közgyűlés napja előtt legalább 14 nappal  kell az Egyesület Elnökének igazolható módon átadni. A jelölő íven szerepelnie kell jelöltenként két-két támogató aláírásának is, a támogatók csak az Egyesület tagjai lehetnek.

6. A vezetőség szervezi, irányítja az Egyesület munkáját. Tevékenységéről közgyűlést rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni. Az elnök a közgyűlést évente legalább egy alkalommal összehívja. 

7. A Vezetőség évente legalább 3 alkalommal tart ülést. A vezetőségi tagoknak szóló írásbeli    meghívókat, valamint a napirendet részükre legalább 14 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell.

Kivételesen halasztást nem tűrő napirendi pont esetében a vezetőség ülését ettől eltérő módon ( pl. telefonon ) és a szükséges legrövidebb határidőn belül is össze lehet hívni. A Vezetőség ülésén a felügyelő bizottság elnöke állandó meghívott és tanácskozási joggal részt vehet az ülésen. Az Elnök az ülésekre tanácskozási joggal bárkit meghívhat.

8. A Vezetőség ülései nyilvánosak.

9. A Vezetőség legalább 4 tagjának – beleértve az Elnököt is – jelenlétében határozatképes. A Vezetőség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

10. Az Egyesület elnöke önállóan képviseli az Egyesületet, a testületi szervek ülései között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Az Elnök feladata az Elnökség munkarendjének és munkamegosztásának megszervezése, az Egyesület alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása.

11.       Az Egyesület Titkára az Elnök akadályoztatása esetén önállóan képviseli az Egyesületet, a testületi szervek ülései között szervezi az Egyesület életét, gondoskodik a szervezet működéséről. Szervezi a közgyűlés és az Elnökség üléseivel összefüggő adminisztrációs tevékenységet.

12.       Az Egyesület Kincstárnoka vezeti az Egyesület pénzügyeit tartalmazó kimutatásokat, folyamatosan tájékoztatja az Egyesület Elnökét a társadalmi szervezet anyagi helyzetéről. A Kincstárnok kötelessége az Egyesület bevételeiről és kiadásairól a számviteli törvénynek megfelelő nyilvántartás vezetése és az iratok átadása a külsős könyvelőnek. A Kincstárnok részt vesz az Egyesület pályázatainak előkészítésében.

13.       A vezetőségi ülés helyszíne az elnök által megjelölt hely.

14.       A vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és a 1 vezetőségi tag aláírásával lát el.           

VIII. A Felügyelő Bizottság

1.         Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére háromtagú Felügyelő Bizottság jogosult létrehozni, amelynek tagjait a Közgyűlés 4 évre választja.

2.         A Felügyelő Bizottság a tagjai közül elnököt választ. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

            a)  az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály   másképp nem rendelkezik,

            b)  az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet

által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő

cél szerinti juttatást -, illetve

c)  az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

3.         Az Egyesület Felügyelő Bizottságának nem lehet elnöke vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4.         A Felügyelő Bizottság a Közgyüléstől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

5.         A Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a Közgyűlést és a Vezetőségetössze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

 6.        A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést, valamint a Vezetőség ülését tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

-          az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé.

-          a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény me

A bejegyzés trackback címe:

https://meggyogyulhatsz.blog.hu/api/trackback/id/tr8843785
Nincsenek hozzászólások.